Novelty Motorcycle Helmet - Burgundy Skull Boneyard - Shorty - H6401-BURG-DL